Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Budowanie zespołów || Diagnoza i budowanie zasad współpracy zespołu

Budowanie zespołów

Diagnoza i budowanie zasad współpracy zespołu
Rozwiązywanie problemów pracy zespołowej
Warsztat szkoleniowo-doradczy

Warsztaty przeznaczone są dla grup składających się z zespołów pracowniczych i ich kierowników. Szczególnie użyteczne są dla grup zadaniowych (np. zespołów projektowych), które muszą wypracować zasady pracy i metody osiągania postawionych przed nimi wymiernych wyników. Udział pełnych zespołów, tj. razem kierowników i ich podwładnych jest warunkiem niezbędnym realizacji celów warsztatów.

Celem warsztatów jest realne usprawnienie pracy zespołu poprzez analizę rzeczywistych barier występujących w jego pracy i wypracowanie rozwiązań – zasad i metod wspólnej pracy, zwłaszcza w kontekście przełamywania barier.

Program ramowy

Projekt składa się z trzech etapów
Etap I – Warsztaty diagnostyczno - projektujące
 • Autoanaliza pracy zespołowej
  Określenie własnego udziału w zespole, zakresów pożądanych zmian, oczekiwań i silnych oraz słabych stron zespołu.
 • Diagnoza stanu współpracy zespołowej
  Określenie na jakim etapie rozwoju znajduje się zespół, diagnoza kondycji zespołu - wielowymiarowy test badający silne i słabe obszary współpracy zespołowej, wybranie obszarów współpracy wymagających poprawy
 • Zasady współpracy w zespole
  Warsztat – co robić z barierami pracy zespołowej, wypracowanie norm grupowych i zbudowanie karty zasad współpracy w zespole
 • Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  Strukturalne uwarunkowania konfliktu, interpersonalne i osobowościowe uwarunkowania konfliktu, diagnoza rodzajów i źródeł konfliktów w zespole, wypracowane zasad rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole
 • Budowanie mechanizmów otwartej komunikacji
  Analiza jakości komunikacji w zespole, wypracowanie norm komunikacyjnych w zespole
 • Budowanie zaangażowania i motywacji
  Diagnoza potrzeb członków zespołu, wypracowanie mechanizmów podnoszenia motywacji w zespole
Etap II –Warsztaty lub coaching dla kierowników

Po przeprowadzeniu warsztatów dla pełnych zespołów, przeprowadzona powinna być sesja warsztatowo-doradcza dla kierowników zespołów. W przypadku małej ilości kierowników działanie to może przyjąć formę coachingu (indywidualnej pracy konsultanta z kierownikiem).

Etap III –Sesja oceniająco-doradcza – Jak nam idzie ?

Po okresie 1-2 miesięcy powinny zostać przeprowadzone z pełnym zespołem warsztaty poświęcone problemom we wdrażaniu rozwiązań przyjętych na pierwszym etapie.

Czas trwania: etap I – 2-3 dni, etap II – 2 dni, etap 3 – 1 dzień